Potok Kuřimka

Kuřimka

Kuřimka pramení u Šebrova v nadmořské výšce 450 m a je levostranným přítokem Svratky do níž ústí u Veverské Bítýšky, jižně od řešeného území. Na území obce Chudčice vodní tok protéká především intravilánem. Kuřimka zaúsťuje do Svratky v ř. km 65,426 na konci vzdutí Brněnské přehrady. V úseku od zaústění po ocelovou lávku v km 0,330 je vybudována retenční nádrž, která slouží jako místo pro odbahnění, aby se předešlo přenosu materiálu do Svratky, potažmo do Brněnské přehrady. V místě lávky ř. km 0,330 již Kuřimka protéká mezi polem na levém břehu a silnicí II. třídy II/386 Chudčice – Veverská Bítýška na břehu pravém. Pod lávkou je zavěšeno křížení nadzemního vedení. Nad lávkou je koryto upravené, přičemž šířka dna je 2–2,5 m. V hraně koryta se v tomto úseku nachází stromořadí. Na pravém břehu zaúsťuje odlážděný odvodňovací příkop od silničního propustku DN 600 mm a dvě betonové výusti. Mezi další objekty na toku patří dva betonové mostky v ř. km 0,700 a 0,733. V tomto úseku kříží tok několik nadzemních vedení. Na levém břehu jsou garáže a na pravém vede silnice II. třídy II/386 Chudčice – Veverská Bítýška. V dalším úseku Kuřimka protéká zarostlým svahem se zahrádkami na levém břehu a loukou na břehu pravém. V této části toku se nachází několik odběrných zařízení na čerpání vody do zahrádek. V ř. km 1,035 se nachází betonový silniční most, přičemž na pravém břehu se nachází zástavba s oplocenými zahradami a na levém břehu jsou zemědělské pozemky. Samotný most má šikmá křídla, ve kterých jsou umístěny na levém břehu dvě výusti DN 400 mm a DN 500 mm. V místě mostovky přechází přes tok několik ocelových trubek a kabel. Dále proti toku zaúsťuje Chudčický potok, který protéká mezi oplocenými zahradami. V místě hřbitova začíná úsek toku, který je v břehové hraně zarostlý křovinami. Na obou březích je pole. Dále se na toku nachází betonový mostek v ř. km 1,850. Na levém břehu se nachází tenisové kurty a dále proti toku zalesněný svah. Na pravém břehu jsou louky, v břehové hraně jsou stromy a keře. V místě mostku kříží tok nadzemní vedení. V následujícím úseku Kuřimky se nachází kamenný skluz v délce 15 metrů. Nad skluzem se nachází louka a svah. Na silnici II. třídy II/386 Moravské Knínice – Chudčice na ř. km 2,934 se nachází betonový silniční most. Úsek nad mostem je upravený, koryto má tvar jednoduchého lichoběžníku a svahy jsou opevněny kamennou dlažbou. U mostu končí katastrální území obce Chudčice. Délka tohoto vodního toku je 17,11 km, celková plocha povodí dosahuje 49 km2.

GPS
49.2974708N, 16.5287364E
Kuřim